Rozdział III

 

Organy Przedszkola

 

§ 12

 

1. Organami Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Legnicy jest:

 

1)    dyrektor Przedszkola

2)    Rada Pedagogiczna

3)    Rada Rodziców

 

 

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności,

które nie mogą by sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§ 13

 

1. Zadania dyrektora określają przypisy art. 39 ustawy o systemie oświaty czyniąc go

    odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie placówki.

 

2.Osoba pracująca na stanowisku dyrektora reprezentuje ją na zewnątrz. Jest
kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników

obsługi oraz administracji.

 

3. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi w placówce nauczycielami.

 

3. Zapewnia opiekę powierzonym przez rodziców dzieciom oraz stwarza optymalne warunki

do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania
prozdrowotne.

 

4. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały Rady

Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji.

 

5. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola

zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich

prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową

i gospodarczą obsługę Przedszkola.

 

6. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli.

 

7. Dyrektor rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem,

w  tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

 

 

8.  Do zadań dyrektora należy:

 

1)  opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który

przedstawia Radzie Pedagogicznej  w terminie zgodnym z obowiązującym
rozporządzeniem MEN;

2)  prowadzenie obserwacji zajęć edukacyjnych, uroczystości przedszkolnych
i  innych form pracy przedszkola prowadzonych przez nauczycieli;

3)  dopuszczanie programów wychowania przedszkolnego na wniosek

nauczyciela , po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

4)  każdorazowo przed rozpoczęciem roku szkolnego dokonywanie kontroli

obiektów należących do Przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych

i higienicznych warunków  korzystania z tych obiektów;

4)      zapewnienie optymalnych warunków dzieciom w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy.

a)    monitorowanie bazy przedszkola, sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek

b)    odpowiednia opieka osób dorosłych w poszczególnych grupach na terenie przedszkola jak i poza nim w czasie realizacji edukacji przedszkolnej.

c)    zapewnienie realizacji treści programowych związanych z bezpieczeństwem

6) ustalenie ramowego rozkładu dnia pracy przedszkola z uwzględnieniem

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy;

8)  przygotowanie arkusza organizacji Przedszkola i przedstawienie go do

zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

9)  wstrzymanie uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej  niezgodnych

z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów. O wstrzymaniu

wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący lub

organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

10)  organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola;

11)  współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
i  kontrolującymi;

12) kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli

oraz innych pracowników Przedszkola;

13)  przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom  zgodni z obowiązującym

Regulaminem;

14) utworzenie  zespołu dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego, z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego, opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej.

15)  planowanie wychowankom zajęć specjalistycznych;

16)  podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu dziecka z Przedszkola w czasie

roku szkolnego, zgodnie z zawartą z rodzicami umową;

17) powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko 6 letnie

o spełnieniu przez nie w Przedszkolu rocznego obowiązku przygotowania

przedszkolnego;

16) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami
Kodeksu pracy, bhp o ppoż.;

17) koordynowanie współdziałania organów Przedszkola, zapewnienie im

swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między

nimi;

18) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

19) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie

z obowiązującym regulaminem;

20) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

9. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą
Rodziców, a w szczególności:

1)    zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi

organami Przedszkola,

2) w przypadku wyrażania sprzecznych opinii organizuje spotkania
mediacyjne i  negocjacyjne zainteresowanych organów Przedszkola.

 

10. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie

i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez Przedszkole dokumentów

zgodnych z posiadaną dokumentacją.

 

§ 15

 

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji

jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący  w Przedszkolu.

 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.

 

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem

i po zakończeniu roku szkolnego, zgodnie z harmonogramem oraz w miarę

bieżących potrzeb.

5. Zebrania mogą by organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór

pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, Rady Rodziców, organu

prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który

jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie

i tematyce zebrania.

 

7. Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa

razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru

pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.

 

8. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady

Pedagogicznej.

 

9.  Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

10. O Kompetencjach Rady Pedagogicznej stanowi art.40 i 41 Ustawy o systemie
oświaty.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej,  podejmowanych na
drodze uchwały należą w szczególności( cyt. za art. 42):

1)    zatwierdzanie planów pracy Przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną;

2)    uchwalanie statutu przedszkola zgodnie z ar.52 ust.2 ustawy

o systemie oświaty;

3)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną;

4)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 

11. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności (cyt. za art.42 Ustawy o systemie
oświaty)

1) projekt planu finansowego Przedszkola;

2) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli;

3) organizację pracy Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego;

4) wybrane  programy wychowania przedszkolnego.

12. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

14.Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela

ze stanowiska dyrektora.

 

15. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał wniosków
i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą
być udzielane tylko rodzicom.

 

16. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygani ewentualnych

spraw spornych i uzgadniania stanowisk do podjęcia decyzji.

 

17. Dyrektor może wstrzymać wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona
niezgodna z prawem, i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący
nadzór pedagogiczny.

 

§ 17

1. Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację

rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

 

  1. Kompetencje rady rodziców określa art. 54 ustawy o systemie oświaty.

 

  1. W skład Rady Rodziców wchodzą ( po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.

 

3. W wyborach, o których mowa w ust.3, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

Wybory przeprowadzane są na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się

w szczególności:

 

1)    wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2)    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

 

  1. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Przedszkole, organu

sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej  z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

 

6. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora
Przedszkola.

 

7.  W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności

Rady Rodziców.

§18

 

  1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor

Przedszkola,  który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego

działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia

bieżącą wymianę informacji.

  1. Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga dyrektor Przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

  1. Do rozstrzygania sporów i konfliktów pomiędzy organami Przedszkola powołuje  się komisję w składzie:

 

1)    przewodniczący wszystkich organów Przedszkola;

2)    po dwóch przedstawicieli każdego organu;

3)    mediatora na wniosek jednego z organów lub negocjatora z zewnątrz.

 

  1. Komisja pracuje najdłużej 14 dni. Tryb komisji oraz sposób jej dokumentowania

ustalają członkowie zwykłą większością głosów na pierwszym posiedzeniu komisji.

 

  1. W przypadku wyczerpania wszystkich możliwości rozwiązania konfliktu na terenie Przedszkola poszczególnym organom przysługuje prawo odwołania się do  organu prowadzącego.

 

§ 19

 

1.  W Przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych

stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacania form działalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.

 

2.  Podjęcie działalności w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację,

o której mowa w ust.1 wymaga uzyskania zgody dyrektora Przedszkola wyrażonej

po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

<<< powrót