Rozdział IV

 

Organizacja Przedszkola

 

§ 20

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola są oddziały dzieci. Tworzenie
oddziałów przedszkolnych może odbywać się w oparciu o profile:

1)    Dzieci młodsze, dzieci starsze,

2)    Dzieci jednorodne wiekowo – I gr. 3-letnie, II gr.4-letnie, III gr. 5-letnie,

3)    IV gr. 6-letnie,

4)    Integracyjnie wiekowo

 

2.  Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25.

 

3.  Praca  wychowawczo – dydaktyczna  projektowana jest  w oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 

5.  Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

 

6.  Czas trwania zajęć w przedszkolu z zakresu wybranej aktywności powinien być dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych  dzieci i wynosić:

1)    z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;

2)    z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

 

7.  Sposób dokumentowania zajęć w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 21

 

1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym

określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora Przedszkola
w terminie wskazanym przez organ prowadzący.

 

2.   Arkusz organizacji Przedszkola  zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.

 

3.  W arkuszu  organizacji Przedszkola określa się w szczególności:

 

1)    liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;

2)    liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

3)    ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący i godzin ponadwymiarowych;

4)    czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

                    

 

§ 22

1.  Szczegółową organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony

przez dyrektora Przedszkola, zaopiniowany przez radę pedagogiczną, na

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on zasady ochrony

zdrowia i higieny pracy, oczekiwania rodziców oraz jest dostosowany do założeń

programowych.

 

2.  Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.

 

3.  Naukę religii włącza się do planu zajęć przedszkolnych.

 

4.  Dzieci na wniosek rodziców mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych

np.: gimnastyka korekcyjna, zajęcia umuzykalniające,  język obcy, tańce, itp.

 

1)  rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość, forma organizacyjna

uwzględniają w szczególności potrzeby  i możliwości rozwojowe dzieci

oraz zależą od wyboru rodziców;

2)  zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców;

3)  organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane  są przez dyrektora

placówki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców;

5)    sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

 

  1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiek nad

oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy plan dnia ujmując wszystkie  formy aktywności dziecka. Plan musi uwzględniać  możliwości, potrzeby oraz zainteresowania dzieci.

 

6.  W Przedszkolu są 4 oddziały, a liczba miejsc organizacyjnych wynosi  100.

 

7.  Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki

może ulegać zmianie.

 

8.  Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

 

1)    sale zajęć dla poszczególnych oddziałów ( I,II,III,IV,);

2)    zaplecze metodyczne;

3)    pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;

4)    kuchnię;

5)    szatnię dla dzieci i personelu.

9.   Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci mają możliwość codziennego
korzystania z ogrodu przedszkolnego, spacerów zajęć edukacyjnych w przyrodzie.

 

10. Przedszkole, w miarę swoich możliwości, zapewnia odpowiednie wyposażenie,

materiały i pomoce dydaktyczne dla wszystkich wychowanków.

 

 

11. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy turystyki

krajoznawstwa i. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do

wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

§ 23

1.  Przedszkole funkcjonuje cały rok.

 

2.  Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący placówkę.

 

3. Przerwy w pracy Przedszkola wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych

remontów i gruntownych porządków wewnątrz i na zewnątrz budynku Przedszkola.

 

4.  Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

5.  Na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej organ prowadzący ustala co roku

dzienny czas pracy Przedszkola oraz czas przeznaczony na realizację podstawy

programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

6. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie

z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 

§ 24

                                                                   

1.  Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do
spraw oświaty.

2.  Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników Przedszkola.

 

3.  Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia pracowników Przedszkola  określają

odrębne przepisy.

 

4.  Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia przedszkola, sposób jej naliczania

ustala się zgodnie z obowiązującą  uchwałą Rady Miejskiej Legnicy w sprawie

ustalenia opłaty za korzystanie z niektórych świadczeń przedszkoli publicznych

prowadzonych przez miasto Legnicę oraz  zgodnie z treścią umowy zawartej

pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem dziecka.

 

5.  Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych

na początku każdego miesiąca zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej

Legnicy.

 

6.Dzieci w przedszkolu ubezpiecza się za zgodą rodziców w uzgodnionym z rodzicami TU

prowadzącym ubezpieczenia grupowe dzieci przedszkolnych.

 

§ 25

 

1. Przedszkole wydaje nieodpłatnie legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych
według zasad i wzoru określonych w odrębnych przepisach.

 

2.  Ważność legitymacji przedszkolnej potwierdza się w kolejnym roku przez umieszczenie
daty ważności i pieczęci podłużnej przedszkola.

 

 

§ 26

                                                                                                

1.  Do Przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe.

 

2.  Rodzice są zobowiązani powiadomić Przedszkole o zachorowaniu dziecka na

chorobę zakaźną.

 

3.  W szczególnych przypadkach przewlekłych oraz po przebytej chorobie zakaźnej

możliwość uczęszczania dziecka do Przedszkola musi by potwierdzona zaświadczeniem
lekarskim.

 

4.   W przypadku wątpliwości co do całkowitego wyleczenia dziecka, na co wskazywałyby
objawy chorobowe, nauczyciel ma prawo zażądać potwierdzenia możliwości
uczęszczania do przedszkola zaświadczeniem  lekarskim.

 

4.  W Przedszkolu nie podaje się dzieciom leków.

 

5.  W szczególnym przypadku, gdy lek jest niezbędny dla życia dziecka, jego podanie

jest możliwe tylko i wyłącznie na pisemną prośbę rodziców i po złożeniu zaświadczenia

lekarskiego określającego cel podawania leku, jego rodzaj, dawkę i czasokres
podawania.

 

6.  Wyżej wymienione dokumenty przyjmuje dyrektor Przedszkola.

§ 27

                                                                                                            

  1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
  2. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się poprzez elektroniczny systemu zgodnie
    z ustalonymi ministerialnymi kryteriami. Szczegółowe zasady naboru są dostępne na
    stronie Urzędu Miasta oraz w przedszkolu.

 

  1. Rekrutacja odbywa się w terminie ustalonym przez Wydział Oświaty i Sportu miasta Legnicy.
  2. Termin podawany jest do ogólnej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Legnicy i stronie przedszkolnej.
  3. Kryteria ustalane są przez Urząd Miasta, zgodnie z Ustawą i aktualnym rozporządzeniem MEN.

1)    Kryteria podstawowe:

a)    dziecko w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne

b)     dziecko w wieku 5 lat– na wniosek rodziców

c)     dziecko matek lub ojców samotnie je wychowujących

d)    dziecko matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień   niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów

e)    dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

2)    Kryteria dodatkowe:

a)     Dziecko,  którego rodzeństwo  kontynuuje edukację w przedszkolu pierwszego wyboru

b)     Dziecko, którego oboje  rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują  w trybie dziennym

c)     Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

d)     Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje

e)    Dziecko, które posiada dwoje lub więcej rodzeństwa  poniżej 14 roku życia

§ 28

1. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do
Przedszkola  w następujących przypadkach:

 

1)    zalegania z odpłatnością za Przedszkole jednego okresu płatniczego- zgodnie

z zawarta umową pomiędzy rodzicem, a dyrektorem przedszkola, (w przypadku dziecka sześcioletniego może podjąć decyzję o skróceniu czasu pobytu dziecka do 5 godzin dziennie w ramach realizacji podstawy programowej lub przeniesienia wychowanka do innego oddziału działającego na terenie miasta, realizującego tylko podstawę programową wychowania przedszkolnego;)

2)    Nieobecności dziecka  ponad jeden miesiąc bez poinformowania Przedszkola
o przyczynie tej nieobecności;

3)    Ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i nie podjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji;

4)    Nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego Statutu oraz zawartej
z rodzicami umowy.

 

2.  Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków dyrektor podejmuję po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej.

3.  Przed podjęciem decyzji skreślenia dziecka z listy wychowanków zgodnie z zapisem
ust.1pkt.3 dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:

1)    zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią specjalistyczną pomoc;

2)    zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny

o zaistniałym problemie oraz o zamiarze skreślenia dziecka z listy Przedszkola.

zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.

<<< powrót