Rozdział V

Wychowankowie Przedszkola

§29

 

  1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 roku życia do podjęcia nauki
    w szkole, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

 

  1. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, którym kończy 10 lat.

 

 

  1. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,  po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

  1. Dziecko przed rozpoczęciem nauki w szkole jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 

  1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi o którym mowa w ust.4 są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 

  1. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw dziecka,
    a w szczególności prawa do:

1)    właściwego zorganizowania procesu wychowawczo -dydaktyczno-opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)  szacunku dla wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3)  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź
psychicznej;

4)  poszanowania godności osobistej;

5)  poszanowania jego własności;

6)  opieki i ochrony;

7)  partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8 ) akceptacji jego osoby.

<<< powrót