Rozdział VI

Rodzice

§ 30

 

1. Rodzice są w pełni odpowiedzialni za bezpieczeństwo swojego dziecka oraz jego
edukację. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 

1)  przestrzeganie niniejszego Statutu;

2)  zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

3)  respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych

w ramach jej kompetencji;

4)  terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;

5)  informowanie o nieobecności dziecka w Przedszkolu i jego przyczynach;

6)  niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach

zakaźnych,

7) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przez
upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

 

2. Rodzice przyprowadzając dziecko do Przedszkola obowiązani są do osobistego

przekazania dziecka nauczycielowi, bądź innemu pracownikowi Przedszkola.

 

3. Z chwilą odbioru dziecka z sali zabaw rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo

dziecka na terenie Przedszkola i jego bezpieczny powrót do domu.

§ 31

 

1. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani współdziałać ze sobą w celu skutecznego

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego

rozwoju.

 

2. Rodzice mają prawo do:

1)      zapoznania się z planem pracy wychowawczo-dydaktycznym oraz planem pracy w danym oddziale;

2)      uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

3)      uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy dziecku;

4)      wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi spostrzeżeń dotyczących pracy przedszkola, jego mocnych i słabych stron,

5)      wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – Radę Rodziców.

§ 32

 

1. Za szczególne zaangażowanie we wspieranie pracy Przedszkola rodzice mogą

otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny od dyrektora  i Rady Rodziców.

 

§ 33

 

1. Organizację spotkań z rodzicami, formy współpracy, szczegółowy harmonogram

opracowują poszczególni nauczyciele i przekazują ją rodzicom na pierwszym spotkaniu.

§ 34

 

1. Formy współpracy z rodzicami odbywają się poprzez organizowanie:

 

1)    zebrań ogólnych i grupowych;

2)    konsultacji indywidualnych z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ( psychologiem, pedagogiem, logopedą),

3)    zajęć otwartych;

4)    zajęć psychoedukacyjnych;

5)    poradnika dla rodziców;

uroczystości przedszkolnych.

<<< powrót