Rozdział VII

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

 

§ 35

1.W Przedszkolu zatrudnia się:

1)    dyrektora;

2)    nauczycieli wychowania przedszkolnego;

3)    nauczyciela religi;

4)    pracowników administracji i obsługi.

 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników o których

mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

 

     § 36

 

1.  Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną, opiekuńczą. Jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, oraz za bezpieczeństwo powierzonych
jego opiece dzieci.

 

2.  Obowiązki nauczyciela wynikają z ustawy o systemie oświaty –Karta Nauczyciela,
o czym stanowi art. 6 Do zadań nauczyciela należy:

 

1)    planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie

z obowiązującym planem oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

2)    czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego

i wychowawczego odpowiednio do wieku i możliwości dziecka;

3)    wspieranie rozwoju psychofizycznego wychowanków, ich zdolności oraz zainteresowań;

4)    prowadzenie oraz dokumentowanie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;

5)    prowadzenie diagnozy wstępnej oraz prognozowanie procesu edukacyjnego,

6)    opracowanie miesięcznych i dziennych planów pracy wychowawczo-dydaktycznych.

6)  opracowywanie programu działań indywidualizacji wynikających z prowadzonych
diagnoz i obserwacji pedagogicznych.

7)  stosowanie twórczych i nowoczesnych metod wychowania;                                         

8) ścisła współpraca ze specjalistami pracującymi w Przedszkolu;

9)  planowanie własnego rozwoju zawodowego- systematyczne podnoszenie

swoich kwalifikacji poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach

doskonalenia zawodowego;

10)  dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkolny;

11)  stymulowanie rozwoju dzieci, eliminowanie przyczyn niepowodzeń;

12)  wspieranie uzdolnień i zainteresowań dziecka;

13)  współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci

z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości realizowanych

w danym oddziale zadań wynikających z programu wychowania

przedszkolnego, uzyskiwania przez nich informacji dotyczących

zachowania i rozwoju dziecka;

14)  czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej oraz realizacja innych zadań

zleconych przez dyrektora Przedszkola wynikających z bieżącej działalności
placówki;

15)  bezwzględna odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci

w Przedszkolu i poza jego terenem;

16)  Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem

oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą

i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieni e m bezpieczeństwa

wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

17)  Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w trakcie pobytu w przedszkolu

odbywa się poprzez:

a)    sprawowanie opieki na sali zabaw podczas zajęć, zabaw,

w czasie relaksu oraz podczas pobytu dzieci w łazience;

b)  sprawowanie opieki podczas wszystkich wyjść, wycieczek

i imprez organizowanych  podczas pobytu dziecka w Przedszkolu;

c)   zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu i zabaw w ogrodzie
przedszkolnym oraz podczas korzystania z urządzeń rekreacyjno-
sportowych.

18)  Przestrzeganie procedur w razie  zaistnienia wypadku tj.

a)  niezwłoczne zapewnienie poszkodowanemu dziecku opieki i

udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej;

b)  sprowadzenie fachowej pomocy medycznej;

d)  powiadomienie rodziców poszkodowanego dziecka i dyrektora

Przedszkola.

 

3.  Szczegółowy sposób sprawowania opieki nad dziećmi podczas wyjść, wycieczek,

spacerów określony jest w obowiązującym Zarządzeniu dyrektora Przedszkola.

 

4. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału, zgodnie

z odrębnymi przepisami.

 

5. Nauczyciel w realizacji swoich zadań ma prawo do:

 

1)    merytorycznej i metodycznej pomocy ze strony dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej, specjalistów zatrudnionych w Przedszkolu oraz wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek;

2)    awansu zawodowego i doskonalenia zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami;

3)    zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami jak również

zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub
program opracowany przez innego autora (autorów) wraz dokonanymi przez
siebie modyfikacjami.

6. Nauczyciel otacza indywidualna opieką każdego ze swoich wychowanków

i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

 

1)      poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;

2)      ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

3)      włączania ich w działalność Przedszkola.

 

§ 37

 

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

 

2. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola

jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 

3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki
i wychowania dzieci.

 

4. Zakres obowiązków innych pracowników Przedszkola określa dyrektor placówki.

 

5. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi znajdują się
w teczkach osobowych.

 

6.  Do zadań pomocy nauczyciela należy:

 

1)  ścisła współpraca z nauczycielem grupy;

 

2)  stały pobyt  z dziećmi na sali zabaw;

 

3)  pomoc dzieciom w codziennych czynnościach samoobsługowych;

 

4)  opieka w czasie, wyjść , spacerów, wycieczek;

 

5)  udział w przygotowaniu pomocy do zajęć;

 

6)  dbanie o estetykę na sali zabaw oraz porządkowanie sali po zajęciach;

 

7)  udział w dekorowaniu sali z dbałością o powierzone materiały;

 

8)  pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających;

 

9)  zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w trakcie pobytu w przedszkolu tj.

a)  sprawowanie opieki na sali zabaw podczas zajęć, zabaw,

w czasie relaksu oraz podczas pobytu dzieci w łazience,

b)  sprawowanie opieki podczas wszystkich wyjść, wycieczek

i imprez organizowanych  podczas pobytu dziecka  w Przedszkolu,

c)  zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu i zabaw w ogrodzie

przedszkolnym oraz podczas korzystania z urządzeń rekreacyjno-

sportowych.