Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 39

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

§ 40

Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.

  § 41

Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 

a) wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń.

b) udostępnienie zainteresowanym Statutu przez dyrektora Przedszkola.

 

 § 42

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

§ 43

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 44

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 45

Statut wchodzi w życie z dniem  uchwalenia.

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady pedagogicznej Przedszkola

w dniu 21.01.2010 r.

<<< powrót