Rozdział I

 Przepisy  ogólne

 §1

 1.  Miejskie Przedszkole Nr 14 jest przedszkolem publicznym, do którego uczęszczają

dzieci w wieku od 3 roku życia do rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej.

2.  Siedziba Przedszkola znajduje się w Legnicy przy ulicy Kubusia Puchatka 2.

 

§ 2

1.  Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Legnica.

2.  Przedszkole jest placówką publiczną działającą w formie jednostki budżetowej.

 

§ 3

1.  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty

we  Wrocławiu Delegatura w Legnicy.

 

§ 4

  1. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu: Miejskie

Przedszkole nr 14, 59-220 Legnica, ul. Kubusia Puchatka 2,

tel./fax; 076/721-35-22

 

§ 5

Przedszkole działa na podstawie:

  1. Konstytucji  Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r.Nr 256, poz.2572 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
  3. Niniejszego Statutu.

 

§ 6

1. Ilekroć w Statucie mowa o:

1) rodzicach – rozumie się przez to rodziców i prawnych opiekunów dziecka;

2) przedszkolu – rozumie się przez to przedszkole i placówkę.

 

<<< powrót