Rozdział II

 

Cele i zadania Przedszkola

 

                                               

§ 7

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty

oraz w przepisach wydanych na jej podstawie oraz Konwencji o Prawach dziecka.

 

2. Wspiera swoich wychowanków w rozwijaniu naturalnej aktywności w poznawaniu świata, w dążeniu do osiągnięcia sukcesu i na miarę własnych możliwości.

 

3. Celem przedszkola jest :

1)    wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie
z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym,

2)    informowanie na bieżąco o postępach dziecka,

3)    uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresów zadań realizowanych

w przedszkolu,

4)    sprawowanie opieki nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola poprzez :

a)    kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego
i innych oraz rozwijanie  sprawności ruchowej,

b)    wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

c)    dostarczanie wiedzy o tym , co sprzyja a co zagraża zdrowiu,

5)    zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa,

6)    tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

7)    umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,

etnicznej, językowej i religijnej,

8)     współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu

dzieci, rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby

podjęcie wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowanie dziecka do

nauki szkolnej.

  1. Wynikające z powyższych celów zadania Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Legnicy realizuje poprzez:

 

1)    zapewnienie dzieciom opieki i wspomaganie jego  rozwoju  w przyjaznym,

bezpiecznym i zdrowym środowisku,

2)  uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie

równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania

sukcesu,

3)  stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do  osiągania celów,

podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;

4)  rozwijanie wrażliwości moralnej,

5)  kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk

zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu

przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

6)  rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej

i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

7)  rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni,

fantazji poprzez różne formy działalności artystycznej, słownej, plastycznej,
muzycznej, ruchowej,

8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego

postępowania i zachowań prozdrowotnych,

9)    rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak: samodzielność i poczucie odpowiedzialności, życzliwość i uczciwość,

10) udzielanie dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej na wniosek rodziców (opiekunów), nauczyciela i innych osób:

a)    współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie kontynuacji metod i form pomocy udzielanej dzieciom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach,

b)    organizowanie nauczania indywidualnego dla dzieci 6 – letnich z dysfunkcjami ruchu uniemożliwiającej lub utrudniającej uczęszczanie do przedszkola lub przewlekle chorym w ilości 4- 6 godzin tygodniowo z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

5.  Przedszkole realizuje swoje zadania odpowiednio do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1)    zaznajamia ogół rodziców dzieci z programem wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczym oraz wynikającymi z nich zadaniami przedszkola,

2)    udziela pomocy specjalistycznej na wniosek rodziców bądź nauczyciela wyłącznie za ich zgodą,

3)    tworzy warunki do rozwoju zdolności i zainteresowań poprzez otwarty styl pracy oraz metody aktywizujące między innymi: odkrywanie, manipulowanie, doświadczanie, eksperymentowanie, rozwiązywanie problemów,

4)    stymulowanie aktywność dziecka wobec siebie, innych i otaczającego go świata,

5)    umożliwianie  dzieciom udział w różnych konkursach, prezentacjach, grach itp.,

6)    wzmacnianie u dziecka wewnętrzną motywację do działania poprzez wyrażanie akceptacji, pochwał, zachęt,

7)    zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka
w przedszkolu.

§ 8

1. Zgodnie z wymaganiami obowiązującej podstawy programowej wychowania
przedszkolnego nauczyciele projektują edukację dla dzieci według opracowanego
miesięcznego i dziennego planu pracy.

 

§ 9

1.  Przedszkole organizuje i udziela  wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom
pomoc psychologiczno-pedagogiczną poprzez:

1)  diagnozowanie środowiska wychowanków;

2)  rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb

dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

3)  rozpoznawanie preferencji dziecka, jego poczucia sprawstwa,

4)  rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

5)  organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6)  wspieranie dziecka uzdolnionego, wyznaczanie kierunku pracy z nim,

7)  podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu
wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym
zakresie,

8) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków,

nauczycieli, rodziców,

9)  wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
dzieci,

10)  udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych
wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych  dziecka u którego
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie
tym wymaganiom,

11) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

12) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców  i nauczycieli,

13) podejmowanie działań mediacyjnych  interwencyjnych w sytuacjach trudnych do
rozwiązania.

2. Zadania o których mowa w ust.1 są realizowane we współpracy z:

1)      rodzicami;

2)      nauczycielami Przedszkola,

3)      poradnią psychologiczno – psychologiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,

4)      innymi przedszkolami,

5)      podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne

i nieodpłatne.

 

4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w Przedszkolu może być udzielana

na wniosek:

1) rodziców;

2)  nauczyciela wychowawcy;

3)  psychologa;

4)  poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w Przedszkolu w formie:

1) tworzenia zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych dla dzieci
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie
o potrzebie indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej.

2) organizacji zajęć specjalistycznych:  korekcyjno kompensacyjnych,
logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym i
specjalistycznym.

2) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

3) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.

 

 

6. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi, oraz  psychoedukacyjnymi wymaga

zgody rodziców która zawarta jest w karcie przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

7. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenie dokumentacji

w tym zakresie określają odrębne przepisy.

 

8. Organizacja opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

1) umożliwienie dzieciom realizacji zadań z zakresu edukacji przedszkolnej na miarę

możliwości bazowych przedszkola.

 

§ 10

 

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

1)  dwóch nauczycieli;

2) w jednym oddziale przedszkolnym –dzieci najmłodszych dodatkowo zatrudniona

jest pomoc nauczyciela.

  1. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
  2. Nauczyciele mogą prowadzić oddział przez kolejne lata pobytu dziecka w przedszkolu
  3. Ostateczną decyzję o prowadzeniu grupy przez nauczycieli podejmuje dyrektor.

 

  §11

1. W celu sprawnej organizacji pracy przedszkola ustala się szczegółowe zasady
przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola:

1)    dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście

przez rodziców, bądź inne osoby pełnoletnie przez nich upoważnione;

2)    pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa osoby wskazanej przez rodziców;

3)    dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości;

4)    rodzice biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odebranego
z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;

5)  przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie

nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do
odbioru dziecka;

6)    godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola oraz pracę poszczególnych oddziałów określa zatwierdzony arkusz organizacji pracy
w danym roku szkolnym;

7)  ze względu na organizację Przedszkola oraz ze względu na konieczność

przygotowania odpowiedniej liczy posiłków wskazane jest, aby późniejsze

przyprowadzenie dziecka do placówki było poprzedzone osobistą lub

telefoniczna informacją;

8 )    każda całodniowa  nieobecność dziecka w Przedszkolu powinna być

każdorazowo zgłoszona dyrektorowi Przedszkola zgodnie z obowiązującą

Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie

z niektórych świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez

miasto Legnicę;

 

<<< powrót